09.06.2023

Подобни тагове Статии

Образованието и бизнеса, ръка за ръка

Българската конфедерация по заетостта /БКЗ/, от която е част и Тренквалдер, публикува преди около месец последното си прогнозно проучване на пазара на труда. То обхваща периода април 2023 г. – септември 2023 г. и ни накара да се замислим още по-дълбоко къде е ключът на добре функциониращия пазар и максималното развитие на потенциала на хората.

 

 

Един от фундаментите на балансирания пазар на труда и адекватната работна сила е образованието. То трябва да се развива паралелно с бизнеса и неговите нужди. Предизвикателствата, които налагат високотехнологичните и забързани времена, в които живеем трябва да бъдат подкрепени от един различен метод на обучение. Повече практически насочени часове, повече фокусиране върху творческите и различни подходи на младите хора и повече информираност и насочване към ключови ниши на пазара, в които липсват кадри, желаещи са развиват в по-специфични професии.

 

 

 

Вижте какво сподели колегата ни Нина Христова - Ръководител отдел Подбор на персонал по темата "Образованието и бизнеса, ръка за ръка".

 

  1. Според последното изследване на Българската конфедерация по заетостта (БКЗ), на българския пазар липсват подходящи кадри, за да може страната ни да продължи да привлича чуждестранни инвестиции. На къде трябва да се насочи вниманието ако искаме това да се промени?

Няколко са ключовите области, на които е важно да обърнем внимание, за да се реши проблемът с липсата на подходящи кадри на българския пазар.

  • Повишаване на качеството и адекватността на програмите за образование и обучение е от голямо значение. Те трябва да съответстват на нуждите на отраслите, които са обект на чуждестранни инвестиции. За да се гарантира, че преподаваните умения са търсени на пазара на труда, е необходимо да има много тясно сътрудничество между образователните институции и бизнеса. Също така, стимулирането на програми за професионално образование и чиракуване, би осигурило практически умения и опит на хората, които нямат висше образование. Това може да помогне за преодоляване на разликата между уменията, изисквани от компаниите, и наличната работна ръка.
  • Прилагане на инициативи за повишаване на квалификацията и преквалификацията. Да се предложат програми за обучение, семинари и сертификати, които да помогнат на хората да придобият необходимите умения за търсените позиции.
  • Разработване на стратегии за задържане на талантливи специалисти в България, което може да включва създаване на благоприятна бизнес среда, конкурентни заплати, възможности за кариерно развитие и насърчаване на баланса между професионалния и личния живот. Задържането на квалифицирани специалисти е от решаващо значение за привличането и поддържането на чуждестранни инвестиции.
  • Привличането на квалифицирани специалисти от чужбина също ще допринесе за растежа на отраслите, обект на чуждестранни инвестиции. Например, да сеработи върху опростяване на процесите за издаване на работни визи, да се предлагат атрактивни пакети за преместване и популяризиране на България като привлекателна дестинация за чуждестранни таланти.
  • И не на последно място, акцентирам върху развитието на цифровите умения в различните сектори. Цифровизацията е глобална тенденция и наличието на хора с цифрова грамотност може да превърне България в доста привлекателна дестинация за инвестиции.

 

  1. Подготвена ли е образователната ни система да се справи с предизвикателствата на днешния технологичен и бързодвижещ се свят?

Образователната система в България е изправена пред големи предизвикателства в тази насока. Със сигурност се полагат усилия, но реални резултати на този етап все още няма.

За да се движи в крак с бързоразвиващия се свят, системата трябва да е гъвкава и лесно адаптируема към промени. Затова е необходимо редовно преразглеждане и актуализация на учебната програма, така че тя да отразява актуалните тенденции. Да се наблегне на цифровата грамотност, критичното мислене, решаването на проблеми, творчеството и сътрудничеството.

Интегрирането на технологиите в процеса на преподаване и учене също е от голямо значение. Модерна технологична инфраструктура в училищата, достъп до цифрови ресурси и обучение на учителите как ефективно да използват технологиите в класната стая.

Учителите от своя страна, играят жизненоважна роля в подготовката на учениците за предизвикателствата на технологичния и бързо развиващ се свят. Хубаво е да им се предоставят програми за непрекъснато професионално развитие, за да се подобрят педагогическите им умения, технологични познания и познания за тенденциите в индустрията.

Образователната система трябва да насърчава културата на учене през целия живот, за да помогне на хората непрекъснато да придобиват нови умения и да се адаптират към технологичния напредък през цялата си кариера. Перманентното образование позволява да останем актуални и конкурентоспособни на бързо променящия се пазар на труда.

 

  1. Какви трендове може да очакваме при откриването на работни позиции в близките месеци/година и как могат младите да се подготвят за встъпването си на пазара на труда?

Предвиждането на конкретни свободни работни места през следващите месеци/година зависи от различни фактори. Такива например са икономическите условия, развитието на индустрията, както и глобалните тенденции. Въпреки това, има някои по-общи трендове, които могат да дадат представа и да помогнат на младите хора да се ориентират и подготвят за встъпване на пазара на труда.

Очаква се търсенето на специалисти с цифрови умения да продължи да нараства в различните отрасли. Все повече се търсят кадри в области като киберсигурност, анализ на данни, разработване на софтуер, цифров маркетинг и електронна търговия. Тук е важна подготовката по дигитална грамотност, изучаване езици за програмиране, придобиване на умения за работа с инструменти за анализ на данни и др.

С нарастващия акцент върху екологичната устойчивост ще се появят и повече възможности за работа в зелената икономика. Това включва длъжности в областта на възобновяемата енергия, опазването на околната среда, управлението на отпадъците, устойчивото селско стопанство и зелените технологии.

Свободните работни места в областта на здравеопазването, фармацевтиката, медицинските изследвания и биотехнологиите със сигурност ще останат търсени.

Дистанционната работа също ще продължи като преобладаваща тенденция. Трябва да се работи върху способностите за комуникация и сътрудничество във виртуална среда и бърза адаптация към инструментите и платформите за работа от разстояние.

Наред с техническите умения работодателите поставят все по-голям акцент върху меките умения, като например комуникация, решаване на проблеми, адаптивност и емоционална интелигентност. Още в ученическа възраст е добре децата да се ангажират с извънкласни дейности, доброволческа дейност и участие в екипни проекти.

Съветът ми към младите хора е при подготовката си за пазара на труда да вземат предвид своите лични интереси, силни страни и стремежи. Проучването на различни индустрии, придобиването на практически опит чрез стажове или работа на непълно работно време могат да им дадат ценни познания и да им помогнат да направят информиран избор на кариера.

 

  1. Как работата в международна компания може да ти помогне в кариерното израстване?

Работата в международна компания предоставя редица предимства и допринася значително за кариерното развитие на един човек. Работейки в такава среда, вие се запознавате с различни култури и бизнес практики. Това разширява мирогледа ви, подобрява уменията ви за междукултурна комуникация и насърчава глобалното мислене, което е все по-ценено в днешния взаимосвързан свят. Изграждането на глобална професионална мрежа отваря врати за нови партньорства и постоянен обмен на опит и знания.

Участието в разнообразни проекти, роли и отговорности, дава възможност за развитие на многостранен набор от умения – критично мислене, адаптиране към новости, поемане на предизвикателства.

Подобряването на езиковите умения или дори изучаване на нови езици е един от най-големите бенефити. Владеенето на чужди езици е ценно предимство, което повишава конкурентоспособността и дава свобода за взаимодействие с по-широк кръг от клиенти, колеги и заинтересовани страни.

Международните компании предлагат разнообразни възможности за кариерно израстване. Често се  правят вътрешни трансфери, обмяна на опит или международни назначения.

Най-добрите практики, които са се доказали като успешни на множество пазари позволяват да се учите от опитни професионалисти, да се запознаете с водещи в индустрията стратегии и да придобиете знания за най-съвременните технологии и методологии.

Работата в международна компания е обогатяваща за личността. Тя ви предизвиква да излезете от зоната си на комфорт, да се адаптирате към различни работни култури и да приемете разнообразието. Това помага за личностното израстване, повишава самочувствието и развива качества като устойчивост, съпричастност и непредубеденост.