В Тренквалдер сме фокусирани върху създаване на партньорство с нашите служители и клиенти, основано на доверие и сътрудничество. Тренквалдер вярва в отговорността към обществото като цяло и подкрепя проекти, които съответстват на нашите корпоративни ценности.

Положителният отзвук от това в бизнес средите и сред служителите сочи, че икономическата и социалната отговорност вървят ръка за ръка.

Сдружение за интеграция на работното място

Нашата цел е до 2017 г. да подберем 10 000 подходящи предложения за работа за групи от кандидати, за които тази инициатива е предназначена специално: Хора с ниска или без квалификация, хора с увреждания и/или здравословни проблеми, хора, които са били безработни за дълъг период от време поради здравословни или семейни причини, хора с миграционен произход и т.н. Икономическата криза през последните години се отрази значително върху европейския пазар на труда с бързо покачващо се равнище на безработица в почти всички държави – членки на ЕС. Но за някои групи интеграцията в трудовия процес е още по-трудна.

Ние учредихме Сдружението за интеграция на работното място, за да интегрираме в европейския пазар на труда 10 000 души, които имат затруднения в намирането на работа. Икономическата криза през последните години се отрази значително върху европейския пазар на труда с бързо покачващо се равнище на безработица в почти всички държави – членки на ЕС. Но за някои групи интеграцията в трудовия процес е още по-трудна. 

Ние учредихме Сдружението за интеграция на работното място, за да интегрираме в европейския пазар на труда 10 000 души, които имат затруднения в намирането на работа.

Сдружението за интеграция на работното място има две основни цели:

Първо, чрез съвместна работа с нашите партньори целим да изградим сдружение, което насърчава работодателите на базата на съществуващи положителни примери да предоставят на хора с ограничени възможности шанс на пазара на труда.

Второ, инициативата служи като платформа за информираност за оценка на актуалните изисквания на участващите в нея компании. С помощта на компании и организации, които предоставят обучения, Тренквалдер подкрепя безработните при тяхната интеграция на пазара на труда чрез обучения и стажове.